Organizacje odzysku

Organizacja odzysku opakowań przejmuje obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach na podstawie zawartej z nim w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy, w odniesieniu do całej masy opakowań jednego lub kilku rodzajów, jakie wprowadzający produkty w opakowaniach wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym.

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany przekazać organizacji odzysku opakowań wszelkie niezbędne dane do realizacji przejętego przez nią od niego obowiązku, w tym informacje o wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku kalendarzowym produktach w opakowaniach.

W przypadku nieprzekazania organizacji odzysku opakowań wymaganych danych wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej obliczonej w odniesieniu do produktów w opakowaniach, jakie wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym bez poinformowania organizacji odzysku opakowań.

Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań mogą zlecić wykonanie poszczególnych czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi posiadaczowi odpadów.

Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań są obowiązani przechowywać umowy przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać.Organizacje odzysku są podmiotami powołanymi na mocy ustawy.


Decydując się na takie rozwiązanie przedsiębiorca:

- obniża koszty - realizacja obowiązku za pośrednictwem organizacji odzysku to niższy koszt niż opłata produktowa,
- przekazuje obowiązek sprawozdawczości przed urzędem marszałkowskim – to organizacja odzysku składa w imieniu przedsiębiorcy sprawozdanie.


Obowiązki organizacji odzysku opakowań wg nowych przepisów
Obowiązkowe prowadzenie ewidencji opakowań


Zobacz:

Obliczanie opłaty produktowej
Kogo dotyczy opłata produktowa