Portal OPŁATA PRODUKTOWA zawiera najświeższe informacje dotyczące:

 • zasad ustalania i pobierania opłaty produktowej,
 • zasad postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,
 • wymagań jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu,
 • zasad działania organizacji odzysku opakowań.

Uwaga! Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące opłaty produktowej. Zagadnienia opisane na stronie opracowane są na podstawie nowej Ustawy.

Na stronie:

 • kogo dotyczy opłata produktowa?
 • jak uniknąć opłaty produktowej?
 • współpraca z organizacją odzysku czy samodzielna realizacja?
 • jak obliczyć opłatę produktową?
 • jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?
 • kalkulator opłaty produktowej – całkowicie darmowe narzędzie wyliczające wysokość opłaty produktowej (aby skorzystać z kalkulatora należy założyć BEZPŁATNE konto).

ZAPRASZAMY!


Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2016 poz. 1863 z późn. zm.) w rozdziale 4, artykule 17 mówi:

“wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty (…)”

“wprowadzający produkty w opakowaniach wykonuje obowiązek (…) samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, której zlecił jego wykonanie”

Rozdział 6, artykuł 34 tejże ustawy mówi:

“wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, którzy nie wykonali obowiązku (…) są obowiązani wnieść opłatę produktową (…)”

Rozdział 8, artykuł 45:

“przedsiębiorca (…) jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie (…)”


W poniższych artykułach znajdują się szczegółowe opisy zagadnień związanych z opłatą produktową:

Kogo dotyczy opłata produktowa?

 • Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?
 • Obowiązkowe prowadzenie ewidencji opakowań
 • Kiedy następuje wprowadzenie opakowań na rynek?
 • Obliczanie opłaty produktowej
 • Kalkulator opłaty produktowej

Niezbędne do wyliczenia opłaty produktowej:

 • Stawki opłaty produktowej
 • Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
 • Artykuły dotyczące nowych przepisów:
 • Pomoc deminimis
 • Rejestr
 • Edukacja ekologiczna
 • Opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych

Opłata produktowa ma na celu zmotywowanie przedsiębiorców do poszukiwania innych rozwiązań realizacji obowiązku – korzystniejszych dla środowiska, ale także bardziej opłacalnych finansowo dla przedsiębiorcy.

W jaki sposób można realizować obowiązki wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców?

Jeśli przedsiębiorca nie chce płacić opłaty produktowej ma do wyboru dwie ścieżki:

 • współpracę z organizacją odzysku opakowań,
 • samodzielną realizację.

Najkorzystniejszym i najprostszym rozwiązaniem zarówno pod kątem finansowym, jak i pod kątem prowadzenia dokumentacji wydaje się współpraca z organizacją odzysku opakowań.

Przeczytaj więcej:

Jak organizacja odzysku opakowań realizuje obowiązek w imieniu przedsiębiorcy?
Obowiązki organizacji odzysku opakowań

Jak samodzielnie realizować obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?