Strona główna


Portal OPŁATA PRODUKTOWA zawiera najświeższe informacje dotyczące:

  • zasad ustalania i pobierania opłaty produktowej,
  • zasad postępowania z opakownaiami oraz odpadami opakowaniowymi,
  • wymagań jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu,
  • zasad działania organizacji odzysku opakowań.

Uwaga! Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące opłaty produktowej.
Zagadnienia opisane na stronie opracowane są na podstawie nowej Ustawy.

Na stronie:

  • kogo dotyczy opłata produktowa?
  • jak uniknąć opłaty produktowej? współpraca z organziacją odzysku czy samodzielna realizacja?
  • jak obliczyć opłatę produktową?
  • jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?
  • kalkulator opłaty produktowej - całkowicie darmowe narzędzie wyliczające wysokość opłaty produktowej (aby skorzystać z kalkulatora należy założyć BEZPŁATNE konto).


ZAPRASZAMY!


Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) w rozdziale 4, artykule 17 mówi:
 
"wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprwadził produkty (...)"
 
"wprowadzający produkty w opakowaniach wykonuje obowiązek (...) samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, której zlecił jego wykonanie"
 
Rozdział 6, artykuł 34 tejże ustawy mówi:
 
"wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, którzy nie wykonali obowiązku (...) są obowiązani wnieść opłatę produktową (...)"
 

Rozdział 8, artykuł 45:

"przedsiębiorca (...) jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie (...)"


 

W poniższych artykułach znajdują się szczegółowe opisy zagadnień związanych z opłatą produktową:

Kogo dotyczy opłata produktowa?
Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?

Obowiązkowe prowadzenie ewidencji opakowań
Kiedy następuje wprowadzenie opakowań na rynek?

Obliczanie opłaty produktowej
Kalkulator opłaty produktowej

Niezbędne do wyliczenia opłaty produktowej:

Stawki opłaty produktowej
Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Artykuły dotyczące nowych przepisów:

Pomoc deminimis
Rejestr
Edukacja ekologiczna
Opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych

Opłata produktowa
ma na celu zmotywowanie przedsiębiorców do poszukiwania innych rozwiązań realizacji obowiązku – korzystniejszych dla środowiska, ale także bardziej opłacalnych finansowo dla przedsiębiorcy.

W jaki sposób można realizować obowiązki wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców?

Jeśli przedsiębiorca nie chce płacić opłaty produktowej ma do wyboru dwie ścieżki:

- współpracę z organizacją odzysku,
- samodzielną realizację.

Najkorzystniejszym i najprostszym rozwiązaniem zarówno pod kątem finansowym, jak i pod kątem prowadzenia dokumentacji wydaje się współpraca z organizacją odzysku.

Przeczytaj więcej:

Jak organizacja odzysku realizuje obowiązek w imieniu przedsiębiorcy?
Obowiązki organizacji odzysku opakowań

Jak samodzielnie realizować obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?