Obowiązki organizacji odzysku opakowań

Organizacja odzysku opakowań jest obowiązana spełniać następujące warunki:

1) wykonywać działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej,
2) wykonywać wyłącznie działalność gospodarczą związaną z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów, oraz finansowaniem publicznych kampanii edukacyjnych,
3) zawierać w swej nazwie oznaczenie „organizacja odzysku opakowań”,
4) posiadać wymagany przepisami ustawy kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy organizacji odzysku opakowań wynosi co najmniej 2 500 000 zł

Kapitał zakładowy organizacji odzysku opakowań pokrywa się w całości wkładem pieniężnym i wpłaca w całości przed jej wpisem do rejestru.

Kapitał zakładowy organizacji odzysku opakowań nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu ani być
obciążony w jakikolwiek sposób.

Organizacja odzysku opakowań jest obowiązana:

1) utrzymywać kapitał własny w wysokości co najmniej połowy kapitału zakładowego, zdeponowany na odrębnym rachunku bankowym lub w formie lokaty terminowej
albo
2) posiadać gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, której gwarantem jest instytucja finansowa upoważniona do gwarantowania długu celnego, w wysokości co najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego.

Organizacja odzysku opakowań jest obowiązana:

1) przeznaczać na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym z przejęcia
obowiązku odzysku i recyklingu,
2) dokumentować przeznaczenie przychodów na publiczne kampanie edukacyjne.

Organizacja odzysku opakowań składa sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania.

Organizacja odzysku opakowań jest obowiązana zachować w tajemnicy wszelkie dane przekazane jej przez wprowadzającego produkty w opakowaniach, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

W przypadku otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości organizacji odzysku opakowań, przejęty przez nią obowiązek ponownie staje się, z dniem otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości, obowiązkiem wprowadzającego produkty w opakowaniach, od którego został on przejęty, w odniesieniu do masy opakowań wprowadzonych przez niego do obrotu od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym
nastąpiło otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości organizacji odzysku opakowań.

Organizacja odzysku opakowań jest obowiązana uzględnić do dnia 31 grudnia2020 r. raz w latach następnych w siągniętym poziomie łącznego odzysku i recyklingu docelowo conajmniej 50% odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Jakie są korzyści ze współpracy z organizacją odzysku?