ARTYKUŁY:
Kogo dotyczy opłata produktowa?
Obliczanie opłaty produktowej
Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?
Kiedy następuje wprowadzenie opakowań na rynek?
Obowiązkowe prowadzenie ewidencji opakowań
Jakie są korzyści ze współpracy z organizacją odzysku?
Obowiązki organizacji odzysku opakowań
Pomoc deminimis
Rejestr
Edukacja ekologiczna
Opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych
Stawki
Poziomy
Baza wiedzy
Kalkulator opłaty produktowej
Jak samodzielnie realizować obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?
USTAWY:
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888)
Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej T.J. Dz.U. 2007 roku nr 90, poz. 607 ze zm.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska T.J. Dz. U. z 2008 roku nr 25, poz. 150 ze zm.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach Dz. U. z 2009 roku nr 79, poz. 666 ze zm.

SPRAWOZDANIA OPAK za lata 2010-2014:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań Dz.U. 2005 nr 4 poz. 30
LATA POPRZEDNIE:
Rok 2010:
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych Dz.U. 2007 nr 109 poz. 752
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1840
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775
Lata 2011-2012-2013:
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych Dz.U. 2007 nr 109 poz. 752
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1774
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775
Rok 2014:
Poziomy odzysku i recyklingu określa załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań Dz.U. z 2014 r. poz. 1972
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775
Rok 2015:
Poziomy odzysku i recyklingu określa załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań Dz.U. z 2014 r. poz. 1972
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 Dz.U. 2016 poz. 182
INNE:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR Dz. U. z 2014 r. poz. 1966
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR Dz. U. z 2014 r. poz. 1405
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie Dz. U. z 2013 r. poz. 1274
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań Dz.U. 2014 poz. 1298

Prawo